Hafan / Home Hafan / Home
Hafan / Home Calendar Bwrlwm Gwybodaeth / Information Cysylltu / Contact

Ysgol gymunedol naturiol ddwyieithog 11 - 16 oed yw Ysgol

Ardudwy. Lleolir yr ysgol yn Harlech ar arfordir Bae Ceredigion yng nghanol ysblander Parc Cenedlaethol Eryri. Mae dalgylch yr ysgol yn ymestyn o Finffordd a Chroesor yn y gogledd i’r Bermo yn y de.


Mae awyrgylch groesawgar a hapus yn Ysgol Ardudwy. Mae’n gymuned ofalgar a chaiff pob unigolyn ei werthfawrogi. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’n holl ddisgyblion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Rydym yn disgwyl iddynt gyflawni eu potensial a’r safonau academaidd gorau posib. Yn yr un modd, mae gennym ddisgwyliadau uchel iawn o ran ymddygiad, presenoldeb, prydlondeb a gwisg ysgol. Nid oes lle yma i fwlio.


Credwn fod cefnogaeth rhieni’n hanfodol i ddatblygiad ein disgyblion. Bydd adroddiadau cynnydd yn cael eu hanfon adref bob hanner tymor ym Mlynyddoedd 7 - 9. Ym Mlynyddoedd 10 ac 11 mae pob disgybl yn cael Mentor Personol a fydd yn ei gynorthwyo a’i gynghori yn ystod y ddwy flynedd olaf dyngedfennol yn yr ysgol. Bydd y Mentor yn ffonio’r cartrefi’n fisol i adrodd ar gynnydd, a threfnir gwersi ychwanegol ôl ysgol yn ôl y galw pan fydd disgybl ar ôl gyda’i waith. Mae’r gofal a’r cyngor hwn yn cael ei werthfawrogi gan y disgyblion a’u rhieni.


Rydym yn darparu addysg ar gyfer disgyblion o bob gallu gan sicrhau bod pob disgybl yn cael ei ddatblygu i’w lawn botensial. Byddwn yn profi pob disgybl wrth iddynt gyrraedd yr ysgol o ran deallusrwydd, llythrennedd a rhifedd ac yn trefnu cymorth priodol yn ôl y galw. Mae gan yr ysgol Bolisi Anghenion Arbennig agored ac mae disgyblion yn cael cymhorthydd yn y dosbarth neu yn cael eu dysgu mewn grwpiau bach yn unol â’u hanghenion. Ar ochr arall y sbectrwm, rydym yn sicrhau bod ein disgyblion mwyaf galluog yn cael eu hymestyn hyd eithaf eu gallu, gan gynnwys cynnig pynciau ychwanegol, megis Sbaeneg a’r Gyfraith.


Mae profiadau allgyrsiol yn rhan hanfodol o addysg disgyblion yn Ysgol Ardudwy ac yn cyfoethogi’r dysgu ffurfiol. Mae gennym raglen lewyrchus sydd yn cynnwys nifer fawr o glybiau a gweithgareddau ôl ysgol bedair noson yr wythnos, ac mae trafnidiaeth ar gael i bawb gyrraedd adref yn hwylus.


Mae croeso i chi drefnu apwyntiad i ymweld â’r ysgol

Ysgol Ardudwy is an 11 - 16 naturally bilingual community school. It is situated in Harlech on the coast of Cardigan Bay in the midst of the splendour of the Snowdonia National Park. The school catchment area stretches from Minffordd and Croesor in the north to Barmouth in the south.


There is a welcoming and happy atmosphere at Ysgol Ardudwy. It is a caring community in which every individual is appreciated. We have high expectations of all our pupils in all aspects of school life. We expect them to fulfil their potential and reach the highest academic standards possible. In the same way, we have high expectations when it comes to behaviour, attendance, punctuality and school uniform. Bullying has no place here.


We believe that parental support is essential to ensure our pupils’ development. Progress reports are sent home every half term in Years 7 – 9. In Years 10 and 11 each pupil has a Personal Mentor who assists and supports them during their final two years at Ysgol Ardudwy. The Mentor telephones homes once a month to report on progress, and extra lessons are arranged after school when necessary if a pupil is behind with his/her work. This care and advice is much appreciated by pupils and parents.


We provide education for pupils of all abilities, ensuring that every pupil is developed to his/her full potential. We test each pupil on arrival at the school with IQ, literacy and numeracy tests and arrange necessary support if required. The school has an open Special Needs Policy and pupils are provided with classroom support or small group teaching according to individual needs. At the other end of the spectrum, we ensure that our most able pupils are extended to their full potential, which includes offering additional subjects such as Spanish and Law.


Extra-curricular activities are an essential part of pupils’ education at Ysgol Ardudwy and enrich the formal learning. We have a successful programme which includes a large number of clubs and after school activities four nights a week and convenient transport is available for all to travel home afterwards.


You are very welcome to arrange an appointment to visit the school.

Yr Ysgol
The School
Cwricwlwm / Curriculum